COMUNICAT DE PREMSA – DENÚNCIA PÚBLICA D’IRREGULARITATS I INCOMPLIMENTS DE CONTRACTE A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE SERVEIS D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ

CAT

Denúncia pública

La CUP El Masnou fem aquest comunicat a la premsa per tal de fer denúncia pública de les irregularitats i els continuats incompliments de contracte que s’han produït, i encara avui dia es donen, en la gestió del CAT (Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella, i el Masnou).

El CAT i el jaciment arqueològic Cella Vinaria de Teià són infraestructures públiques, la titular de la gestió de les quals és la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià.

Amb el que exposem a continuació posem de manifest que l’empresa concessionària no ha complert amb la seva responsabilitat. També manifestem la motivació eminentment econòmica del concessionari, fent servir una fórmula empresarial poc justificable des del punt de vista de la necessitat del servei, però completament comprensible des del punt de vista fiscal.

D’altra banda, per part de la Mancomunitat i, per extensió, dels tres ajuntaments constatem que no s’ha complert amb la responsabilitat de gestió i de supervisió eficaç i eficient. La manca de control és del tot escandalosa i inexplicable i només ens deixa dues opcions per a explicar tot plegat: o bé voluntat malintencionada, o bé ineptitud manifesta.

Des de la CUP El Masnou denunciarem sempre aquesta manera de gestionar els recursos públics. Recordem que «públic» significa que són de tothom, que els paguem tota la ciutadania i que ens han de fer un servei a totes. Però no ens quedarem només en la denúncia pública: lluitarem per acabar amb aquest model de gestió dels serveis i equipaments públics. I ho farem denunciant que aquestes pràctiques són corruptes perquè allunyen el servei públic de l’interès comú, i l’acosten a l’interès particular.

Cal que la Mancomunitat doni explicacions convincents i que s’assumeixin les responsabilitats que no s’han assumit durant aquests anys. Cal que s’expliqui el perquè d’aquesta gestió, que es doni resposta als interrogants que hi ha oberts, que s’expliqui com pensen redreçar la situació. Cal que es facin les auditories que no s’han fet, que s’aporti la informació que manca a l’expedient i que s’expliqui detalladament, perfectament desglossades, quines quantitats ha ingressat la Mancomunitat del CAT, a més de quines quantitats li ha abonat al concessionari, del qual no sabem els beneficis que ha obtingut en l’explotació del servei.

Argumentació

Concessió de la gestió a una UTE

L’any 2011 es va iniciar el tràmit per concedir la gestió d’aquest servei públic a un operador privat.
El procés va ser obert i públic, però només es va presentar una oferta: la de la UTE Magma-Ablex.

UTE és l’acrònim de «Unió Temporal d’Empreses». En el cas de la UTE Magma-Ablex s’uneixen l’empresa Magmacultura SA —amb seu social a Barcelona— i Ablex Outsourcing SL —que després va passar a dir-se Ablex AGD, i té la seu social a Madrid. Aquestes empreses estan administrades per les mateixes persones, però això no és cap impediment legal per a què siguin contractades en una UTE.

Per què una UTE?

Hem de tenir en compte que la contractació de serveis a una UTE en l’administració pública es fa habitualment per motius de la singularitat o el volum del servei. En el cas del CAT no es donen aquests supòsits ja que no és un servei el volum del qual demani ajuntar forces d’empreses diverses,
ni és una activitat tan singular com per a justificar-ho. En tot cas, com aquests criteris són aplicats de manera subjectiva, no és il·legal fer-ho amb aquesta fórmula, però ens hem de preguntar: per què s’ha fet així?

La resposta és evident: per motius fiscals, perquè les UTE es poden acollir a un règim fiscal especial pel qual estan exemptes de pagar l’impost de patrimoni, el d’actes jurídics documentats, l’IAE (l’impost d’activitats econòmiques), i l’IS (l’impost de Societats) que només
hauran de pagar les empreses que l’integren, de manera independent, això sí, amb opció de bonificacions i deduccions. Amb l’IVA també tenen dret a algunes exempcions en operacions internes entre les empreses del grup.

Què en sabem de la gestió del CAT?

Que no s’han complert els termes del contracte amb l’empresa concessionària: UTE Magma-Ablex.
Hi ha diversos incompliments de contracte de caràcter greu i això passa des de l’inici de la concessió, el 2011. Des dels tres ajuntaments implicats en la gestió —Alella, El Masnou i Teià— ningú mai ha dit res al respecte d’aquests incompliments, tampoc des de la Mancomunitat Intermunicipal, que és la titular del servei.

Quins incompliments hi ha?

El contracte estableix que l’empresa concessionària haurà de presentar:

«anualment (…) els comptes tancats a data 1 de desembre, acompanyat de TC1 i TC2 pel que fa a la justificació de la despesa de personal, així com la resta de factures amb segell de la seva comptabilitat i detall sobre el pagament de les mateixes». (Plec de clàusules econòmica-administratives, clàusula 6a, apartat d).

Ens trobem en aquest cas davant de dos incompliments:

1. No es presenten els «comptes tancats» que són substituïts per una suposada «Memòria Econòmica» en la qual el concessionari només presenta un resum de la despesa efectuada.
Despeses que, igualment, no sempre justifica ja que no aporta prou documentació com per a justificar-les. Una memòria econòmica ha de presentar un balanç d’ingressos i despeses per a poder-la considerar com a tal, ha de ser una explicació del balanç econòmic per tal de tenir una imatge fidel de la situació de l’empresa. Per tant, podem parlar de memòria fictícia o falsa, ja que en cap moment fa referència als ingressos.

2. El segon incompliment és que l’empresa no ha justificat tots els anys la despesa de personal presentant els TC1 i TC2 que estableix el contracte. L’ajuntament els ha hagut de requerir per a què els presenti i els ha donat un termini de 10 dies per a fer-ho, en el cas del període 2011-2014 i fins al 31 de desembre d’enguany en el cas de la justificació del 2015.

Això ho ha fet la Mancomunitat perquè ha estat ara quan s’han adonat que hi havia incompliment de contracte: després de gairebé cinc anys de gestió, i perquè els hem demanat —la CUP— per escrit, només aleshores es va comprovar que aquesta documentació no existia a l’expedient.

3. El tercer incompliment greu és que no s’ha fet cap auditoria quan el contracte estableix que:

«El concessionari haurà d’aportar auditoria anual, a realitzar per
empresa/professional independent amb el vistiplau de l’Ajuntament, en relació als comptes presentats per l’empresa al Registre Mercantil, en data no posterior a l’1 de juliol de l’exercici següent». (Plec de clàusules econòmic-administratives, clàusula 6a, apartat e)

Tanmateix, a l’expedient no consta cap auditoria, tal i com ens ha notificat la Mancomunitat per escrit. L’auditoria és molt important perquè ens permetria establir quins han estat els ingressos —dels quals no en tenim cap notícia documentada— i quines les despeses reals.

Com no s’han presentat els ingressos en cap tancament de comptes ni s’ha dut a terme cap auditoria no tenim manera de saber com ha finançat la UTE concessionària les despeses que declara i que estan molt per sobre de la subvenció que havia de rebre.

4. El quart incompliment de contracte és la manca de la justificació de pagament de l’impost de societats i la manca de comptes inscrits al Registre Mercantil.

Això ho estableix el contracte en el capítol en què parla dels drets i obligacions del concessionari:

«liquidació a Hisenda de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF), si s’escau, la liquidació de les assegurances socials segellada pel banc [això són els TC2] les pòlisses de responsabilitat civil actualitzades, l’impost sobre societats i els comptes inscrits al Registre Mercantil». (Plec de clàusules econòmic-administratives, clàusula 18a apartat b).

Si l’empresa concessionària no ha de pagar l’impost de societats, com a UTE, i si el que es busca és la transparència en la gestió, caldria, segons el nostre parer, que comuniquessin aquesta circumstància a la Mancomunitat, cosa que no s’ha fet.

Més irregularitats:

  • Despeses concentrades, absència de control

Quan revisem les «memòries» trobem unes despeses que trobem poc clares. Per exemple:

L’any 2011 es declara una despesa total de 100.540,46€, dels quals 15.236,56€ són en pagament a una altra empresa propietat del representat de la UTE i apoderat d’Ablex -qui signa el contracte del CAT; 57.484,8€ els factura Ablex, se suposa que en concepte de pagament al personal; finalment 19.328,4€ els factura Magma Serveis Culturals SL, que actualment opera amb el nom de Magmacultura, en teoria per la «conceptualització i disseny de tallers».
Tanmateix, cap factura acompanya aquesta memòria, ni els TC1 i TC2 que diu el contracte.

La despesa declarada per les pròpies empreses del grup són 92.049,76€, un 91,5% de la despesa total.

El 2012, sobre una despesa total de 85.249€, la partida de personal declarada és de 78.678,92€ un 92,3% del total. Cap TC1 ni TC2, cap auditoria.

  • Informe erroni amb conclusions inexplicables

L’any 2012 la tècnica de la Mancomunitat emet un informe en el qual assegura que es compleixen els:

«requisits necessaris i estipulats en el contracte per tal que es pugui fer el pagament de la subvenció per la gestió corresponent a l’any 2012, per un import de 46.000€, a favor de l’empresa concessionària UTE Magma- Ablex.»

Aquell any es va presentar una suposada memòria justificativa en la qual s’incloïen com a justificació de la despesa de personal una factura en concepte de pagament al personal incloent-hi l’IVA. La tècnica emet un informe en què s’assegura que el contracte s’està complint. I això, com hem vist no és cert ja que els TC1 i TC2 d’aquell any no consten a l’expedient.
Tampoc l’auditoria.

  • Modificacions empresarials de dubtosa legalitat

En una UTE, l’objecte social de les empreses que la formen ha de coincidir ni que sigui en part amb l’objecte del servei. L’empresa Ablex Outsourcing SL, quan es signa el contracte és una empresa que es dedica a «servicios de búsqueda, selección y evaluación de personal», una mena d’ETT o agència de col·locació.

A ningú li va semblar que no era una activitat relacionada amb l’objecte del servei?

Després, l’any 2013, Ablex Outsourcing SL passa a dir-se Ablex AGD —el significat d’aquestes sigles no el sabem— i canvia el seu objecte social al de: «Gestión integral de archivos, ya sean públicos o privados, en los siguientes servicios: Servicio de guarda y custodia confidencial de archivos en todas sus formas y soportes, que incluye: preparación, traslados y transporte confidencial, custodia externa protegida, etc».

Ens sembla evident que és una qüestió, com a mínim discutible dir que aquesta activitat té a veure amb la promoció turística i les activitats lúdiques culturals i gastronòmiques que du a terme el CAT.

El canvi de denominació i classificació empresarial fet per Ablex se’ns presenta, doncs, de dubtosa i/o discutible legalitat. La Mancomunitat podia haver elevat una consulta sobre aquesta qüestió als òrgans consultius que tenen totes les CCAA, per a què resolguessin com a mínim l’adequació a la llei del canvi de denominació dut a terme a la meitat de la concessió. El
problema, possiblement, és que l’empresa ha fet aquest canvi sense cap avís previ a l’administració, que al seu torn, vista la gestió efectuada, ha seguit amb la dinàmica de no controlar el compliment del contracte i no s’ha preocupat d’aquestes qüestions.

Una consulta ràpida a Internet sobre les UTE ens ensenya la quantitat ingent d’informes, resolucions i sentències que produeixen tant els òrgans consultius de què disposen les diferents administracions, com els jutjats. Tot plegat, conforma la doctrina aplicada per resoldre moltes qüestions controvertides que es produeixen quan l’administració contracta o encarrega una obra o servei a una UTE.

  • Possible canvi en el model de gestió econòmica a meitat de contracte

Teòricament, Ablex Outsourcing contracta directament els treballadors, i ho fa perquè és l’empresa encarregada de la selecció de personal. Després factura la despesa de personal a la UTE. Tot i així, en un informe de crèdit de la UTE demanat aquest mateix novembre, basat en les dades que proporciona la pròpia empresa i en allò que està disponible al registre mercantil, trobem que la UTE ha tingut contractades directament 51 persones el 2013 i el 2014, i cap el 2011 i el 2012. Però a l’informe de gestió del 2013 veiem que és Ablex qui novament factura a la UTE per la despesa de personal.

Hi ha hagut realment un canvi en el model de gestió? Podem pensar que la UTE ha contractat diferents talleristes o conferenciants per a les activitats puntuals que ha dut a terme —no ho sabem perquè no ho explica— però si ha estat això: com és que hi ha un canvi tan radical en el model de gestió del 2012 al 2013?

Quins són aquests 51 contractes que apareixen a la UTE?

Hi ha moltes preguntes obertes i cap resposta concreta.

La manca de control és del tot escandalosa i inexplicable i només ens deixa dues opcions per a explicar tot plegat: o bé voluntat malintencionada, o bé ineptitud manifesta.