MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP EL MASNOU

 

MOCIÓ QUE PRESENTA,  AL PLE DEL MES DE  SETEMBRE, EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DEL MASNOU DE SUPORT A “SOM 27 I MÉS” ENCAUSATS PER LA TANCADA AL RECTORAT DE LA UAB EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA.


 

El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’objectiu que s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes mocions demanaven, entre altres coses, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de transport públic per als i les estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària aprovés aquestes mocions, l’equip de govern, encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures deliberadament.

Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l’equip de govern de la universitat, sense cap tipus de resultat i sense que el govern fes cap intent de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que hi van participar i, també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i un treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27 persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, els demanen penes d’11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament per l’anterior equip de govern d’aquesta universitat, que va confeccionar i va fer arribar al cos de Mossos d’Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la tancada. Fins a tal punt va arribar l’obsessió autoritària de l’equip de govern que es va encarregar la direcció lletrada de l’acusació particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels més cars de Barcelona, el qual també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre altres.


 

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament del Masnou manifestar:


 

1.- Que l’educació pública, gratuïta i de qualitat s’ha de defensar davant dels intents d’elitització i de privatització.

2.- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l’ocupació d’espais en cap cas pot perseguir i reprimir actuacions simbòliques que no incorren en accions violentes i es desenvolupen a través de canals pacífics.

3.- Que, en cap cas, una Administració Pública, com ara la Universitat Autònoma de Barcelona pot perseguir i reprimir judicialment la protesta social.

4.- Que l’actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i el Ministeri Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, doncs la ocupació simbòlica d’un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres una pena de presó, encara menys amb penes de més d’onze anys de presó.

5.- Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.

6.- Que per aquests motius no s’ha de donar continuïtat al procés judicial.

7.- Que, per aquests motius, s’insta a trobar una solució “mediada” i a Fiscalia a retirar les acusacions.


 

Per tot l’exposat anteriorment, es proposa acordar:


1.- Que l’educació pública, accessible per a tothom i de qualitat, s’ha de defensar davant els intents d’elitització i de privatització.

2.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i amistats.

3.- Instar a efectuar una mediació entre les parts que faci possible la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.

4.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals.

5.- Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l’Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l’Excm. Fiscal en cap de Catalunya, així com a l’Organització Antirepressiva de l’Esquerra Independentista, Alerta Solidària i al Grup de Suport a “Som 27 i més”.


 

El Masnou, a 5 d’agost de 2016.

 

 

 

Sandra Miras i Martínez i Laia Noy Oliveras

Regidores del Grup Municipal de la CUP

Ajuntament del Masnou