Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-PA per a l’elaboració d’un estudi sobre la viabilitat de la gestió directa del servei d’autobús municipal.

Exposició de fets i motius:

Fa un any es va firmar el “conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou”, sense l’elaboració de cap estudi previ que demostrés que aquest tipus de gestió era la més sostenible i eficient.

Tenim exemples que la gestió indirecta dels serveis públics municipals ha comportat conflictes en aquest ajuntament: l’anterior concessionari del servei de transport (Aragó), la gestió del CAT, la recollida d’escombraries, el cas del jardins, etc. Aquests conflictes han suposat un cost econòmic i d’eficiència en el servei. L’Ajuntament del Masnou, amb tota la seva estructura interna, té capacitat per gestionar de forma directa el servei d’Autobús del Masnou.

Això suposaria tenir major control sobre el servei. La LRSAL, al seu punt vint-i-u, especifica que “tots els serveis públics locals han de gestionar-se de la forma més sostenible i eficient entre les formes de gestió indirecta i les formes de gestió directa”.

 

En vista de tot això, es proposen al ple els següents ACORDS:

 

1. Que l’Ajuntament del Masnou realitzi un estudi sobre la viabilitat de la gestió directa del servei. L’estudi, que haurà d’estar realitzat en un termini màxim de 6 mesos, contindrà una anàlisi detallada de les característiques i la situació actual del servei, els seus punts febles i les possibles propostes de millora. Així mateix, incorporarà una diagnosi sobre la viabilitat jurídica, econòmica i financera de la gestió directa del servei per l’Ajuntament del Masnou.

 

2. Que no es renovi la concessió actual sense tenir en compte l’esmentat informe.

 

3. Una vegada finalitzat l’estudi esmentat, es posarà en marxa un procés participatiu, el contingut del qual serà dissenyat i aprovat per la Junta de Portaveus, per tal de presentar a la ciutadania els resultats de l’estudi i la diagnosi, amb la finalitat de recollir els suggeriments i propostes que es considerin adients.

 

4. Una vegada finalitzat el procés participatiu, i si l’estudi especifica la viabilitat de la gestió municipal com a positiva, iniciar els tràmits per a la recuperació pública del servei.

 

 

El Masnou, a 21 de desembre de 2016.

Laia Noy Oliveras

Sandra Miras i Martínez

Regidores del Grup Municipal de la CUP-PA